College  : College of Business Administration
ETO Keiya
FUMITA Hiroshi
HASEGAWA Hidenobu
HIROSE Hideto
IDRISSOVA Ainash
IIMURA Ryuichi
ISHIDA Mayuri
ITO Akio
ITO Natsuka
ITO Ryoji
ITOI Yuko
IWANAGA Yasuhiro
KAMBE Jiro
KAMIYA Wataru
KIJI Miyako
KIKUCHI Fumiaki
KIUCHI Masamitsu
KON Yuichi
KONUMA Akio
KUDO Kenichi
KUWANA Toshinori
MATSUNAGA Mitsuo
MIZUMURA Norihiro
NAGAI Kazushi
NAGASAWA Tomoya
OKA Magi
OKI Eiichi
OMORI Tetsushi
ONISHI Kiyohiko
OSAKI Koji
SEI Fuu
SHIGEMATSU Kei
SHIKAMA Ayako
SOEJIMA Yoshiko
TANAKA Miwa
TANIGUCHI Megumi
USHIODA Akiko
YAMAUCHI Shotaro
YANO Naoyuki