College  : Brain Science Institute
AOKI Ryo
INAMURA Tetsunari
MATSUDA Tetsuya
MATSUMOTO Kenji
MUTO Yumiko
OGUCHI Mineki
OKUMURA Tetsu
SAKAGAMI Masamichi
SAKAI Yutaka
SAMEJIMA Kazuyuki
TAKAGISHI Haruto
TAKEI Tomohiko
TANAKA Hiroki
TANAKA Yasuhiro