Department  : Department of English Language Education
BLACK Grant
BRAZHNIKOVA Tsybizova Violetta
FUJITA Noriko
HIROTA Mirei
KATAYAMA Naomi
KUDO Yoji
MATSUMOTO Hirobumi
MEGURO Yurie
MIYAZAWA Yoshiomi
MORIMOTO Shun
MURAKOSHI Ryoji
NAKAJIMA Mami
ODA Masaki
ROWLAND Philip
SUZUKI Ayako
TAKAGI Hiroyuki
TANIDA Takayo
TANJI Megumi
TSUNEOKA Akiko
YONEDA Sakiko