Department  : Department of Japanese Language Education
AKIHO Wataru
ARIGA Yuta
FUJIIKE Yumi
HASEGAWA Yoji
HAYASHI Daigo
HOMMA Rie
KITAHARA Hiro
MORI Takashi
NAKADA Koji
NOMURA Azumi
OBARA Yoshiaki
SAKAI Masako
SATO Takahiro
SUZUKI Miho
TABARU Kanako
UEMATSU Hiroyuki