Department  : Department of Advanced Food Sciences
ASAKURA Noriyuki
ENDO Toshiki
HARA Yurie
ICHIMURA Harumi
KATSUMATA Miki
KOIZUMI Akiko
Lee Younju
MASUDA Atsunori
NISHIYAMA Yoshitaka
OHASHI Keiko
OSHIRO Kensuke
OTA Miroku
OYAMA Masatsugu
SASAKI Kei
TABUCHI Toshihito
TOMARI Yukiko
TOMITA Shinichi
WATANABE Hiroyuki
WATANABE Nakamichi
YOSHIMURA Yoshitaka