Department  : Department of Management Science
AMEMIYA Masato
ASAYAMA Yoshihiro
ESHITA Kazutaka
HASHIMOTO Satoshi
KAWASAKI Toshiharu
KODAKA Nobuhisa
KOZAKAI Masakazu
KUSAKA Yoshiaki
MIKI Hideo
MIYANAGA Nozomi
NARUKAWA Yasuo
NEGAMI Akira
OKUHARA Sanae
ORITO Yukiko
RIKIMARU Moeki
SATO Kenji
TAKAHASHI Muneyoshi
UEDA Yoshika
YAGASAKI Tomoki