Department  : Department of Engineering Design
FUKUDA Yasushi
FURUTACHI Yoshiko
FURUYA Tomokazu
HAMAMOTO Shigeru
HARA Yohei
HASEGAWA Osamu
HIRASE Hiroshi
ISHII Kazuaki
KAMITAMARI Kenichi
KITAGAWA Sho
KURAMOTO Akisue
MATSUMURA Kengo
MIYAGAWA Toyomi
NAGAI Yoshinori
ODA Toyokazu
OHASHI Takahiro
OUCHI Hiroko
SHIMIZU Shoken
SUMINO Rie
YAMAMOTO Yasuki