Department  : Biological Resources Major
KOMATSU Ken
KOMINE Shoko
NAGANO Soichiro