Department  : Department of Theatre and Performance
ABE Taichi
AKABANE Kana
AOYAMA Noriyasu
ARCARI Jason
ASANO Reiko
EGUCHI Takuto
FUJIYAMA Sumire
FURUYA Toshiro
FUTAMURA Shusaku
HAMAZAKI Kenji
HOSHINO Takashi
ICHIKAWA Yuya
IMAMURA Asako
ISHII Ayaka
ISHII Reiko
ITOKAWA Naomasa
KUBOTA Takeshi
KUSUHARA Tatsuya
NAGAMINE Maki
NAKAGAWA Anna
NIINUMA Tomoyuki
NOGAMI Noriyuki
ODACHI Yusuke
OZAKI Hiromi
SEKINO Hiroyuki
SUENAGA Akihiko
TANAKA Keisuke
TAWATA Shintaryo
TOMIYAMA Takayuki
YAMADA Koushi
YAMAZAKI Mayu
YODA Takanori
YOSHIZUMI Tomohiro
YUZURIHARA Akiko