Department  : Department of Tourism and Hospitality Management
ASAMA Kaori
COTE Travis
HOSHI Yukio
HOSHIMA Masakazu
IENAGA Chieko
KAMADA Nobuhisa
KOBAYASHI Hitoshi
KOBAYASHI Naoki
MATIKAINEN Tiina
MIKI Hideo
NAKAMURA Tetsu
NEGI Yoshitomo
ORITO Haruo
SASAKI Hiroshi
SUZUKI Mariko
TABATA Hiroshi
TANIWAKI Shigeki
WATANABE Jiro
WATANABE Katsuhito