Title  : Associate Professor
ABE Takayuki
AONO Shuichi
ARGENTON Gerald
CHAIKUL Rasami
DIMOSKI Blagoja
FUNATO Haruna
GOTTARDO Marco
HAGIWARA Hajime
HARA Yurie
HAYAKAWA Hirofumi
HIDA Yushi
ICHIKAWA Naoko
ISHIZAKI Takayuki
KAMEDA Quincy
KAWAMOTO Kazutaka
KIKUCHI Fumiaki
KIUCHI Masamitsu
KOBAYASHI Hitoshi
KOBAYASHI Shoko
KOJIMA Saeko
KONNO Tetsuya
KUROSHIMA Satomi
KUSUHARA Tatsuya
LEICHSENRING Andrew
MATIKAINEN Tiina
MATSUYAMA Iwao
MIKI Hideo
MILLINER Brett
MINAMISHIMA Eiko
MIYATA Toru
MIYAZAKI Mayu
MIZUNO Takatoshi
MORIMOTO Shun
MURAI Shinji
MURAKOSHI Ryoji
MUTO Yumiko
NARUKAWA Atsuko
NIINUMA Tomoyuki
NISHIMURA Hideyuki
OKADA Tricia
OKUZAKI Ayako
ORITO Yukiko
OTSUKA Miyuki
SAITO Jun
SAKAI Masako
SATO Masatoshi
SEKI Yoshikazu
SHIMOMURA Yasuhiro
SUZUKI Junya
TACHINO Takashi
TAKAGI Hiroyuki
TAKAHASHI Muneyoshi
TAKEI Tomohiko
TANAKA Miwa
TANAKA Yasuhiro
TANIWAKI Shigeki
TAWATA Shintaryo
TOMOTSUNE Mitsutoshi
UEHARA Ayumi
WATANABE Katsuhito
YAMADA Miyuki
YANO Naoyuki
YUJOBO Yuri Jody