Title  : Technical Assistant
FUJIWARA Ayaha
FUKAZAWA Motoki
INOUE Kodai
KANEKO Kiichi
KATSUMATA Miki
KIYOKAWA Kazuma
SAKATA Aki
SHIMADA Atsushi
YAMADA Koushi
YOKOKURA Kei