Title  : Technical Assistant
FUJIWARA Ayaha
FUKAZAWA Motoki
ICHIMURA Harumi
INOUE Kodai
KANEKO Kiichi
KATSUMATA Miki
KIYOKAWA Kazuma
SAKATA Aki
SHIMADA Atsushi
TOMARI Yukiko
YAMADA Koushi
YOKOKURA Kei