Title  : Visiting Professor
AMAGASA Shigeru
ARIMA Takehiro
DAZAI Hisao
FUKUI Masayoshi
HADA Toshikazu
HAYASHI Takayuki
HIRAI Hiroshi
HORII Hitoshi
IJIMA Masahito
IMASHIRO Toru
KADOKURA Matsuo
KAKIZAKI Hirotaka
KANDA Shigemi
KASAHARA Yoko
KAWABE Rieko
KOBAYASHI Takumi
MIYATANI Emiko
NAGAMATSU Yuji
NISHIKAWA Katsuyuki
OGAWA Toshiya
OKAMOTO Yuichiro
ONOZUKA Masae
ORITO Haruo
OSHIMA Kazuo
SAKAKOSHI Masaki
SASO Emiko
SERIZAWA Seiji
SUMI Shigeki
TABATA Hiroshi
TAGO Takeshi
TAKIZAWA Yuko
TOKUDA Akira
TORIZUKA Keiko
UDA Yoichi
UENO Kazuhiko
YAMAGUCHI Yuichi
YAMASHIGE Fumiko
YAOSAKA Osamu
YASHIMA Mariko
YOGO Kazutoshi