Area of research  : Computer system
COTE Travis
FUJITA Tomoko
HORI Sansei
YOSHIOKA Yukari