Area of research  : Software
FUJITA Tomoko
IMAI Ai
NISHITANI Sayaka
SHIMA Yoshikazu
TANAKA Takafumi
YOSHIOKA Yukari