Area of research  : Multimedia database
KIMURA Ryo
KISHIGUCHI Yuko
MIYASHITA Yoichi
NISHITANI Sayaka
OTAKE Tsuyoshi
SEKI Hatsuki
YOSHIZUMI Tomohiro