Area of research  : Cognitive science
MATSUDA Tetsuya
OKADA Hiroyuki
SATO Yuki
TAKAHASHI Muneyoshi