Area of research  : Human interface and interaction
FURUYA Tomokazu
INAMURA Tetsunari
SHIBATA Kenichi
SHIOZAWA Hidekazu
TAKENOUCHI Kaname