Area of research  : Intelligent informatics
AIHARA Takeshi
AONO Shuichi
DOUYA Kenji
IINO Nami
INAMURA Tetsunari
KUNICHIKA Akiko
NISHINO Junji
OKADA Hiroyuki
OKUDA Tomoko
SAKAI Yutaka
YANAI Hirofumi