Area of research  : Soft computing
HORI Sansei
NISHINO Junji
ORITO Yukiko