Area of research  : Kansei informatics
FURUSHO Yoshiko
KAMO Fumiyoshi
MITSUI Naoki