Area of research  : Life/Health/Medical informatics
AONO Shuichi
OKAMOTO Hiroshi
SHIBATA Kenichi
WATANABE Makiko