Area of research  : Library and information science/Humanistic social informatics
AOYAMA Hirono
ARIYAMA Yumiko
ENOMOTO Yukiko
HATTORI Shigehiko
HINATA Yoshikazu
KOWATA Satoko
KURIHARA Tomohisa
KUROI Miyuki
MATSUYAMA Iwao
MIMURA Atsumi
MIYAHARA Shizuko
SUGIMOTO Yuka
TAN Kazunobu
UEOKA Makiko
YOSHIZAWA Sayuri