Area of research  : Environmental impact assessment
MIKI Shigetaka
OGAWA Hitoshi
SASAKI Kei
SUZUKI Kazuyoshi