Area of research  : Design science
ABE Taichi
AKAYAMA Hitoshi
EGUCHI Takuto
ENDO Ritsuko
FUTAMURA Shusaku
HAKATA Tetsuya
ISHII Kazuaki
KODAMA Motoi
KUSAMOTO Kairo
MITSUI Naoki
MOROHOSHI Manami
NAGAMINE Maki
NISHII Misako
ODA Toyokazu
OUCHI Hiroko
SHIMADA Koshi
SUZUKI Sumio
TAKENOUCHI Kaname
TSUKAHARA Toshiko
YAMADA Teppei
YAMAUCHI Tetsuya