Area of research  : Science education
FUJITANI Satoru
HIKIJI Rikio
KATSUO Akihito
KURODA Kiyoshi
MIZUNO Takatoshi
OSHIRO Kensuke
SHIBATA Toru
YAMASHINA Naoko