Area of research  : Educational technology
COTE Travis
ENDO Toshiki
FUJITANI Satoru
FURUSHO Yoshiko
ITO Mitsumasa
KUNICHIKA Akiko
KURODA Kiyoshi
NARUKAWA Yasuo
NISHII Misako
OTANI Chie
SAITO Jun
SATO Yasuhito
TABATA Shinobu
TOYAMA Takashi
YOSHIDA Norihiro