Area of research  : Geography
HARA Keisuke
KONDO Hirofumi
SUZUKI Makoto