Area of research  : Social systems engineering/Safety system
HARA Yohei
KIUCHI Masamitsu
ORITO Yukiko
SHIMIZU Shoken