Area of research  : Developmental mechanisms and the body works
AKIYAMA Hinako
AOYAMA Noriyasu
AWATA Urara
FUJIYAMA Sumire
HORIUCHI Ju
ITO Masahiro
ITOKAWA Naomasa
KAWAI Ryosuke
KITA Tetsuro
KODAMA Motoi
KUSUHARA Tatsuya
MACHIYAMA Taro
MINAMISHIMA Eiko
MITSUHASHI Ayako
SUGISAKI Izumi
TAKEUCHI Asami
TAMAGAWA Sayaka
YAMADA Nobuyuki