Area of research  : Sports science
GOUZU Chuichi
KANDA Shumpei
KAWAI Ryosuke
KITA Tetsuro
MEGURO Takuya
NITO Kikuko
OTA Takao
SASAKI Naoki
SUZUKI Junya
YAMADA Nobuyuki
YAMAGUCHI Shinji
YOKOZAWA Shohei