Area of research  : Religious studies
GOTTARDO Marco
OKADA Naotake
TAKAGI Daisuke
TAN Kazunobu
UNO Kei