Area of research  : History of thought
AONO Kazuhiko
ARGENTON Gerald
TAN Kazunobu