Area of research  : Fine art history
FUJIMOTO Shoko
IHARA Rieko
MITSUI Naoki
TOMIYASU Reiko