Area of research  : Linguistics
ARANO Yusuke
ASAMA Kaori
CHAIKUL Rasami
DAZAI Hisao
DIMOSKI Blagoja
Doncel Salomon
FUJII Tomohiro
FUJIIKE Yumi
GO Mike
IIDA Miya
IIMURA Ryuichi
KAMEYAMA Chikage
KAWAMATA Akane
KIM Miso
MASNIN Mohd Farez Syinon bin
MATIKAINEN Tiina
MOGI Yuta
NAGASAWA Tomoya
ODA Masaki
SHIKAMA Ayako
SUGIMOTO Yuka
SUZUKI Ayako
SUZUKI Mariko
WATANABE Katsuhito