Area of research  : Japanese language education
AKIBA Masashi
ENDO Yuko
FUNATO Haruna
KATAYAMA Naomi
KIDA Mari
NAGAI Etsuko
NAGASAWA Tomoya
OGAWA Hitoshi