Area of research  : Foreign language education
CHAIKUL Rasami
COTE Travis
DIMOSKI Blagoja
Doncel Salomon
IIDA Miya
ITOI Yuko
KIM Miso
KUDO Yoji
KUROSHIMA Satomi
LARSON Andrew Jeffery Jones
LEICHSENRING Andrew
MASNIN Mohd Farez Syinon bin
MATIKAINEN Tiina
MATSUMOTO Hirobumi
MATSUMOTO Yumi
MEGURO Yurie
MIYAZAWA Yoshiomi
MOGI Yuta
MORIMOTO Shun
MURAKOSHI Ryoji
NAGASAWA Tomoya
NAKAMURA Sachiko
NISHIMURA Hideyuki
NOVIKOVA Natalia
ODA Masaki
OKA Magi
OZEKI Hayumi
REXROAD Brent
SAKAI Noboru
SEKO Michael
SHIROSE Misaki
TSUNEOKA Akiko
VILLARROEL Aldo
WATANABE Katsuhito
WILKINSON Matthew
YONEDA Sakiko
YUYAMA Keiko