Area of research  : Cultural anthropology
HATANAKA Mari
IMAO Yoshio
KOBAYASHI Naoya
NAKAZATO Ryohei
OIKAWA Shouhei
SHINODA Kaoru
TERADA Mayumi
YAMASAKI Keiko