Area of research  : Management
FUMITA Hiroshi
HASEGAWA Hidenobu
HASEGAWA Naoki
HOSHIMA Masakazu
IDRISSOVA Ainash
ITO Akio
KAMIYA Wataru
KODAKA Nobuhisa
KOZAKAI Masakazu
NAGAI Kazushi
NEGI Yoshitomo
ORITO Haruo
TANAKA Miwa