Area of research  : Accounting
ITO Ryoji
KOBAYASHI Naoki
KOZAKAI Masakazu
ONISHI Kiyohiko
YAMADA Yoshiteru