Area of research  : Sociology
ARANO Yusuke
CHEN Haiyin
HOMMA Rie
KOBAYASHI Masayuki
KOYAMA Yuichiro
MAEDA Satoshi
MORI Takashi
NAKAJIMA Mami
NOVIKOVA Natalia
OKADA Tricia
OTA Miho
SHIMOMURA Yasuhiro
SUGIYAMA Satomi
TRELFA Douglas Arthur
TSURU Kazumitsu
YOKOYAMA Kiyotaka