Area of research  : Social welfare and social work studies
AIHARA Shinichi
AOKI Yuko
KODA Shoko
MIYAZAKI Yutaka
NOSAKA Yoko
OTA Koji
UEDA Yoko