Area of research  : Social psychology
KOBAYASHI Makoto
KUDO Wataru
NAKAMURA Tetsu
OMORI Tetsushi
SANAI Sato
TAKAHASHI Muneyoshi
TAKAHASHI Sachiko
TANAKA Hiroki
UI Miyoko
YAMAGUCHI Shinji