Area of research  : Educational psychology
GOO Younghee
IIDA Miyako
IWATA Keiko
KOBAYASHI Makoto
KUDO Wataru
NAGAMATSU Yuji
NARUKAWA Atsuko
OKADA Keiko
OKOCHI Sachiko
ONODA Satoko
TAKAHIRA Sayuri
TAMURA Shuichi
TOYAMA Takashi
UI Miyoko
UOSAKI Yuko
WATANABE Masatoshi
YUAN Xiaoyu