Area of research  : Clinical psychology
GOO Younghee
HARADA Mari
KINDAICHI Yoshiaki
KOBAYASHI Makoto
KOIZUMI Shinichi
KUDO Wataru
NARUKAWA Atsuko
OTA Koji
TAKAHASHI Kenichiro
YAMAGUCHI Shinji