Area of research  : Experimental psychology
ABE Masako
HIRAO Motonao
ITO Yoshie
KAJIKAWA Sachiyo
KUWANA Toshinori
MITSUHASHI Daisuke
SAKAI Yutaka
TAKAHASHI Muneyoshi
TANNO Takayuki