Area of research  : Sociology of education
CHAIKUL Rasami
FUJIMURA Asako
INENAGA Yuki
KOJIMA Saeko
KUBO Kentaro
SHINTANI Ryutaro