Area of research  : Education on school subjects and activities
AJIFU Mika
ARAI Mitsue
ASAHI Koya
CHIBA Yoshihiro
COTE Travis
FUJITA Atsuko
FUJITANI Satoru
HADA Toshikazu
HADA Yukiko
HAKATA Tetsuya
HAMADA Hidetake
HAYASHI Azusa
HAYASHI Takayuki
HONDA Yoko
HORII Hitoshi
HORIUCHI Shungo
ICHIKAWA Yuya
IIDA Natsumi
IJIMA Masahito
IKARASHI Toshifumi
IKEDA Hiromi
IMASHIRO Toru
ISHIKAWA Hideka
JINNAI Toshiki
KAWAI Fuyuki
KIKUCHI Tomoko
KOBAYASHI Fumiko
KOBAYASHI Takashi
KOMINE Matsutaro
KUBO Kentaro
KURIYAMA Yuka
KURODA Atsushi
MASUDA Izumi
MATSUMOTO Osamu
MATSUMURA Hajime
MITSUHASHI Ayako
MIYATANI Emiko
NAGAMATSU Yuji
NAKADA Koji
NAKAMURA Hiromi
NISHIKAWA Katsuyuki
OGAWA Toshiya
OGUCHI Koji
OSA Yuji
OSHIMA Kazuo
OSHIRO Kensuke
OTA Satoshi
SAJI Ryoya
SANAI Nobuyuki
SASO Emiko
SATO Eri
SATO Katsushi
SEIYAMA Takao
STEVENSON Robert Andrew
TACHIKAWA Yasushi
TAKAHASHI Ai
TAKIZAWA Yuko
TORIZUKA Keiko
TSUCHIYA Misato
UDA Yoichi
WAKATSUKI Atsumi
YAMAGUCHI Masayuki
YAMAZAKI Miho
YOGO Kazutoshi