Area of research  : Special needs education
HAYASHI Noriko
KAMIDE Kanami
KOSHIKAWA Kazue
KUBOYAMA Shigeki
NAGAE Kiyokazu
NARUKAWA Atsuko
NISHIYAMA Shuntaro
SAITO Daichi
SUENAGA Akihiko
WATANABE Masatoshi