Area of research  : Basic analysis
ESHITA Kazutaka
KAWASAKI Toshiharu
KUSAKA Yoshiaki